Start med dette …


Hva bør du lese før
du bruker LUCAS?

SNU KORTET

Alle brukere må lese hele bruksanvisningen for å gjøre seg kjent med alle retningslinjer for bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger før LUCAS brystkompresjonssystem brukes.

«Følg alltid lokale og/eller internasjonale retningslinjer for hjertelungeredning (HLR) når du bruker LUCAS brystkompresjonssystem»

LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 1Hvem kan bruke LUCAS?

SNU KORTET

«Jolife AB anbefaler at LUCAS brystkompresjonssystem bare brukes av helsepersonell, for eksempel: førstehjelpspersonell, ambulansepersonell, sykepleiere, leger eller helsepersonell som har:

 • fått opplæring i hjertelungeredning i henhold til retningslinjene for hjertelungeredning fra for eksempel American Heart Association, European Council of Resuscitation eller tilsvarende,
 • OG har fått opplæring i bruk av LUCAS.»

LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 3.2Hvem kan behandles med LUCAS?

SNU KORTET

«LUCAS brystkompresjonssystem skal brukes til å utføre utvendige brystkompresjoner på voksne pasienter som har akutt stans i spontansirkulasjon som definert ved fravær av spontan pust og puls samt bevisstløshet.

LUCAS må bare brukes i tilfeller der brystkompresjoner sannsynligvis kan hjelpe pasienten.»LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 2.2

Hva er kontraintikasjonene?

SNU KORTET

«LUCAS brystkompresjonssystem skal IKKE brukes i følgende tilfeller:

 • Hvis det ikke er mulig å plassere LUCAS trygt eller riktig på pasientens bryst.
 • For liten pasient: Hvis LUCAS varsler med 3 raske signaler når sugekoppen senkes, og du ikke kan gå til PAUSE-modus eller AKTIV-modus.
 • For stor pasient: Hvis du ikke kan låse den øvre delen av LUCAS til ryggplaten uten å komprimere pasientens bryst.

Følg alltid lokale og/eller internasjonale retningslinjer for hjertelungeredning når du bruker LUCAS brystkompresjonssystem.»


LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 2.3

Manuell hjertelungeredning og LUCAS

Når du kommer til pasienten

 • Start manuell hjertelungeredning umiddelbart

 • De fleste som overlever, reddes av at defibrillering settes i gang på et tidlig tidspunkt. Husk å analysere EKG-rytmen tidlig og mellom hver hjertelungeredningssyklus, og gi sjokk hvis dette er indikert.

 • Uavbrutt hjertelungeredning av høy kvalitet er viktig for å oppnå et godt resultat for pasienten. Arbeid i team for å få minimalt med avbrudd i den manuelle hjertelungeredningen før og etter at LUCAS settes på.

Visste du:

Godt opplærte team har vist at det er mulig å gå over til LUCAS med 7 sekunders (gjennomsnittlig) avbrudd i den manuelle hjertelungeredningen ved klinisk bruk.1


Hva sier bruksanvisningen om
manuell hjertelungeredning?

SNU KORTET

«Start manuell hjertelungeredning (HLR) umiddelbart etter at hjertestans er bekreftet. Sørg for minst mulig avbrudd i den manuelle hjertelungeredningen under klargjøring og påsetting av LUCAS brystkompresjonssystem.»

LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 5.1
LUCAS-brukergrensesnittet

JUSTERING

SNU KORTET

Denne modusen brukes for å justere sugekoppens posisjon. Når du trykker på denne knappen, kan du manuelt flytte sugekoppen opp eller ned. Juster sugekoppens startposisjon ved manuelt å trykke sugekoppen ned mot pasientens bryst med to fingre.PAUSE

SNU KORTET

Når du trykker på denne knappen, stopper kompresjonsmekanismen midlertidig og låses i startposisjon. Bruk denne funksjonen hvis du vil stoppe LUCAS midlertidig, men vil beholde sugekoppens startposisjon.AKTIV (30:2)

SNU KORTET

Når du trykker på denne knappen, utfører LUCAS 30 brystkompresjoner og stopper deretter midlertidig i 3 sekunder. Mens maskinen er stoppet, kan brukeren utføre 2 innblåsninger. Etter stoppen starter syklusen igjen. En blinkende LED-lampe kombinert med en lydsignalsekvens varsler brukeren før hver innblåsningspause.

AKTIV (kontinuerlig)

SNU KORTET


Når du trykker på denne knappen, utfører LUCAS kontinuerlige brystkompresjoner. Den grønne LED-lampen blinker 10 ganger per minutt for å varsle om innblåsning mens kompresjoner pågår.

Tips for påsetting av LUCAS

Plasser ryggplaten


Ryggplaten bør plasseres midt bak hjertet. Ryggplaten skal sitte høyt oppe i pasientens armhuler. De svarte stengene på ryggplaten skal justeres over hjerteområdet og det sentrale brystkompresjonspunktet, der hendene plasseres ved manuell hjertelungeredning.
 • Legg pasientens armer rett ut (dvs. i korsfestelsesposisjon)
 • Hvis pasienten er stor, flytter du pasientens arm opp mot hodet slik at fettvev ikke er i veien.

 • Løft pasientens overkropp litt opp, eller rull pasienten fra side til side når ryggplaten legges på plass.
 • Koordiner påsettingen slik at det blir minimale avbrudd i den manuelle hjertelungeredningen.


Plasser ryggplaten riktig fra starten av.

Dette gjør det enklere å plassere sugekoppen riktig.

Du kan bruke rulle- eller løftemetoden når du setter på plass ryggplaten.

Feste øvre del


Kontroller at låsehakene er åpne ved å trekke én gang i utløserringene.

 • Flytt deretter fingrene fra utløserringene slik at låsehakene kan låses fast på ryggplaten.
 • Fjern klær eller laken fra stengene på ryggplaten.

 • Låsehakene låses fast på ryggplaten med et «klikk». Trekk opp én gang for å kontrollere at delene sitter fast.
 • For å minimere avbruddene i den manuelle hjertelungeredningen fester du først støttebenet som er nærmest deg. Flytt det andre støttebenet gjennom armene på førstehjelpspersonellet som utfører hjertelungeredningen. Be ham/henne om å hjelpe til med å feste det andre støttebenet.Låsehakene låses fast på ryggplaten med et «klikk».

Plassere sugekoppen og start kompresjonene


 • Bruk hånden til å senke og kontrollere sugekoppens plassering på brystbenet. 
 • Når sugekoppen står i riktig posisjon, skal nedre kant av sugekoppen stå rett over enden av brystbenet.
 • Juster om nødvendig
 • Trykk på PAUSE for å låse startposisjonen
 • Trykk på AKTIV (30:2 eller kontinuerlig) for å starte kompresjonene.

Justere i JUSTERING-modus


 • Kontroller at sugekoppen er riktig plassert på pasientens bryst. Juster om nødvendig sugekoppen i JUSTERING-modus.

Sette på stabiliseringsstroppen


 • LUCAS-stabiliseringsstroppen sikrer at apparatet plasseres riktig.
 • Kontroller at LUCAS står riktig plassert på pasientens bryst under hele hjertelungeredningsprosedyren.


Bruke LUCAS

Defibrillering

 • Defibrillering kan utføres mens LUCAS er i bruk
 • Ta PAUSE i kompresjonene for å analysere EKG
 • Hvis bruk av sjokk er indikert, defibrillerer du under LUCAS-kompresjonene eller i pausen, i henhold til lokale retningslinjer.
 • LUCAS er defibrillatorsikker
 • Du kan sette på defibrilleringselektrodene før eller etter at LUCAS er satt på plass.
 • Kontroller at puter eller ledninger ikke ligger under sugekoppen.
 • Utfør defibrilleringen i henhold til instruksjonene fra defibrillatorprodusenten.
 • Kontroller at sugekoppens plassering er riktig etter at defibrilleringen er utført. Juster plasseringen om nødvendig.

Hjertelungeredning under transport

 • Bruk pasientstroppene for å gjøre det enklere å transportere pasienten
 • Pass på at intravenøs tilgang ikke hindres mens pasientstroppene brukes
 • Ikke løft LUCAS etter pasientstroppene


Løfte pasienten

 1. En person på hver side og en person som støtter pasientens hode, selv når stabiliseringsstroppen sitter på plass.


 1. Personene på siden av pasienten løfter med en hånd under låsehakene på bakplaten mens fingrene holdes unna låsehakene. Løft pasientens ben med den andre hånden.


LUCAS kan være aktiv mens du løfter og flytter pasienten hvis:

 • LUCAS og pasienten er trygt plassert på transporthjelpemiddelet
 • LUCAS holder seg i riktig posisjon og vinkel på pasientens bryst

Juster om nødvendig sugekoppens plassering.


Strøm ved bruk

Hvordan bytte batteri mens apparatet er i bruk


 • Ha et fullt ladet reservebatteri klart
 • Trykk på PAUSE  
 • Trekk det tomme batteriet utover og deretter opp for å ta det ut. Sett inn det fullt ladede batteriet.
 • Vent til den grønne LED-indikatoren for PAUSE tennes
 • Trykk på AKTIV for å starte brystkompresjonene igjen

Ekstern strøm for lengre perioder med bruk


 • Du kan koble til strømforsyningen eller strømkabelen for bil i alle driftsinnstillingene på LUCAS-apparatet.
 • Batteriet må alltid være satt inn for at LUCAS skal fungere, også når apparatet drives av den eksterne strømforsyningen.
 • Ikke vri ledningen når du trekker den ut, trekk den bare rett ut.

Bli kjent med varslene og alarmene på LUCAS

Selvtest mens apparatet slås PÅ

«Når apparatet slås på, høres det en lydsignalsekvens, og apparatet utfører automatisk en selvtest av funksjoner og beskyttelsessystem.

Når selvtesten er fullført, stopper lydsignalet, og den grønne LED-lampen (lysdioden) ved siden av JUSTERING-tasten tennes. Denne prosedyren tar ca. 3 sekunder.»


LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 2.7


Hvorfor må du slå PÅ apparatet
før du setter det på pasienten?


SNU KORTET

Apparatet utfører en selvtest når det slås på. Hvis selvtesten er vellykket, betyr det at apparatet er klart til bruk. Kontroller at det er klart til bruk før du setter det på.


Merk

Hvis du lar LUCAS stå i JUSTERING-modus, slås det av automatisk etter 5 minutter. Du må kanskje slå PÅ apparatet igjen.

Hvis du lar LUCAS stå i PAUSE-modus, slås det av automatisk etter 30 minutter. Du må kanskje slå PÅ apparatet igjen. 
Advarsel

Varsel om for liten pasient


«Hvis LUCAS varsler med 3 raske signaler når sugekoppen senkes, og du ikke kan gå til PAUSE-modus eller AKTIV-modus. Start umiddelbart med manuelle kompresjoner igjen.»


LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 5.4

Sugekoppen er låst i startposisjon


 • Du kan BARE justere sugekoppen opp eller ned når du er i JUSTERING-modus


 • I PAUSE-modus låses sugekoppen i startposisjon. Hvis du prøver å flytte sugekoppen i PAUSE-modus, høres et varselsignal.

Varsel om lite batteri


«Gjør ett av følgende hvis den gule LED-batteriindikatoren blinker:

 • Bytt ut batteriet med et fullt ladet batteri
 • Koble til den eksterne LUCAS-strømforsyningen.»

LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 5.4  
Hvor lenge virker et
fullt ladet batteri?


SNU KORTET

45 minutter =
vanlig brukstid for fulladet batteri

 • Tre grønne LED-lamper: fulladet
 • To grønne LED-lamper: 2/3 ladet
 • En grønn LED-lampe: 1/3 ladet
 • En blinkende gul LED-lampe og signal for alarm med middels prioritet: Mindre enn 10 minutter gjenstår.
 • En blinkende gul LED-lampe og signal for alarm med høy prioritet: Batteriet er tomt.

 • Må apparatet slås av
  ved bytte av batterier?


  SNU KORTET

  Nei, det må ikke slås av ved bytte av batterier, du kan bare trykke på PAUSE. Apparatet husker den innstilte startposisjonen og er klar til å fortsette hvis du bytter batteriene innen 60 sekunder.


  Indikator for batterilevetid

  «Hvis LED-lampen lengst til høyre lyser gult og ikke grønt, er batteriet oppbrukt. Jolife AB anbefaler at du bytter ut batteriet med et nytt.»  LUCAS 3 bruksanvisning: Kapittel 2.7

  Batteriet er tomt - alarm med høy prioritet

  Batteriet er for lite ladet, og kompresjonene stopper. Hvis du ikke har tilgang til et ladet batteri, må du fjerne stabiliseringsstroppen og LUCAS og fortsette med manuell hjertelungeredning umiddelbart.

  Eksempler på andre årsaker til alarmen med høy prioritet:

  • For høy temperatur 
  • Kompresjonsmønster utenfor grensene
  • Maskinvarefeil

  Hvis LUCAS ikke fungerer som det skal:

  • Ta av stabiliseringsstroppen og apparatet
  • Start manuell hjertelungeredning umiddelbart

    Fokuser på pasienten, ikke på apparatet

  • Hvis du ikke kan sette på eller starte LUCAS, eller hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du umiddelbart starte manuell hjertelungeredning og følge retningslinjene for hjertelungeredning.
  • Hvis apparatet ikke fungerer, løsner du stabiliseringsstroppen, tar apparatet av pasienten og starter manuell hjertelungeredning umiddelbart. La noen andre finne ut hva som er feil med apparatet.  Visste du:

  Det er dokumentert at LUCAS fungerer svært pålitelig i over 99 % av tilfellene ved klinisk bruk.2