Välkommen, och tack för ditt intresse för bröstkompressionssystemet LUCAS!

På denna sida kan du hitta information om LUCAS apparaten. På den engelskspråkiga websidan lucas-cpr.com finns mer
detaljerad information, t ex länkar till kliniska publikationer, tekniska specifikationer, filmer och foton samt senaste nyheterna (allt på engelska). 

LUCAS – En del av återupplivningsteamet

När hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod så krävs effektiva och kontinuerliga bröstkompressioner för att upprätthålla blodcirkulationen tills patientens egen hjärtfunktion har återställts.

Genom att använda LUCAS standardiseras kvaliteten på hjärtlungräddningen (HLR) och avbrotten kan minimeras.

LUCAS frigör händer så att livräddarna kan fokusera på andra livräddande uppgifter. Dessutom behöver man inte längre kompromissa på livräddarens egen säkerhet och patientens blodcirkulation t ex när man flyttar patienten pre-hospitalt eller mellan avdelningar på sjukhuset, eller under ambulanstransport. 

HLR i en ambulans i rörelse

Längd 0:40

Säkerhetsaspekten på att ge manuell HLR i en ambulans utan att använda säkerhetsbälte vid en hastighet på 30 km i timmen. 

Ökade möjligheter till bra resultat

Inne på hjärtröntgen kan hjärtspecialisterna nu genomföra angiografi och angioplastik på patienter med hjärtstopp, eftersom LUCAS upprätthåller blodcirkulationen i patienten och samtidigt tillåter akut och potentiell livräddande behandling av hjärtats kranskärl. LUCAS tillåter en rad of andra livräddande behandlingar och kan fungera som en brygga till alternativa cirkulationsstöd såsom hjärtlungmaskiner.


LUCAS upprätthåller flöde och tillåter samtidig angiografi/plastik.

Angiografisk film återgiven med tillåtelse av Dr. G K Olivecrona, Ph.D., Hjärtröntgen, Lunds Universitetssjukhus, Lund, Sverige

Utgångpunkt i vetenskap och tillförsikt i erfarenheter 

LUCAS ger effektiva och kontinuerliga bröstkompressioner i enlighet med riktlinjerna för HLR (hjärtlungräddning).

>100 i minuten

>5 cm djup

50/50 kompression och dekompressionscykel

Full bröstkorgsåterfjädring

Effektiv och kontinuerlig HLR förbättrar patientens chanser till ett bra resultat. LUCAS har visat sig förbättra hemodynamiken och utgöra ett uppskattat verktyg p g a av dess lättanvändhet och positiva bidrag till arbetsmiljön.


Mer än 200 publikationer från hela världen vittnar om de praktiska och kliniska fördelarna av att använda LUCAS. Läs mer på vår översikt av nyckelreferenser (på engelska).

LUCAS har erkänts av både American Heart Association och European Resuscitation Council som ett användbart verktyg vid omständigheter där manuell HLR är svårt att ge på ett effektivt eller säkert sätt, samt under hjärtröntgen (PCI). (AHA klass IIb rekommendation) 

LUCAS är lätt att bära och hantera, och kan monteras på patienten med avbrott i kompressioner på mindre än 20 sekunder. 

För fler tekniska specifikationer, läs
användarmanualen

LUCAS HLR

Träna på att använda LUCAS

I utbildnings- eller återutbildningssyfte kan du läsa, lyssna och titta på hur
man använder bröstkompressionssystemet LUCAS på vår LUCAS Web Training Center.

Du uppmuntras till att repetera träningen åtminstone en gång om året.


Välj vilken LUCAS du vill träna på nedan.

Kontakt information

Om du har några frågor om produkten eller om hur den fungerar kontaktar
du din lokala Stryker-representant eller tillverkaren Jolife. 

LUCAS är utvecklad av tillverkaren Jolife AB i Lund, Sverige.