Začínáme...


Co byste si měli přečíst před používáním zařízení LUCAS?

OTOČIT KARTU

Všichni operátoři si před používáním systému komprese hrudníku LUCAS musí přečíst kompletní pokyny k použití, indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření a potenciální nežádoucí příhody.

„Při používání systému pro komprese hrudníku LUCAS vždy dodržujte místní nebo mezinárodní směrnice pro provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR).“

Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 1
Kdo může používat
zařízení LUCAS?

OTOČIT KARTU

„Společnost Jolife AB doporučuje, aby se systémem pro komprese hrudníku LUCAS pracovaly pouze osoby se zdravotnickou průpravou, jako např: poskytovatelé první pomoci, pracovníci zdravotnické záchranné služby, zdravotní sestry, lékaři nebo zdravotničtí pracovníci, kteří:

 • absolvovali kurz KPR podle směrnic pro resuscitaci, např. od Americké kardiologické asociace, Evropské rady pro resuscitaci nebo podle ekvivalentních předpisů,
 • a rovněž absolvovali školení o způsobu používání zařízení LUCAS.“

Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 3.2Koho lze ošetřovat
pomocí zařízení LUCAS?

OTOČIT KARTU

„Systém pro komprese hrudníku LUCAS je určen k provádění zevní masáže srdce u dospělých pacientů, u kterých dojde k akutní zástavě oběhu, definované absencí spontánního dýchání, srdečního pulzu a ztrátou vědomí.

Systém LUCAS se smí používat pouze v případech, kdy je pravděpodobné, že komprese hrudníku pacientovi pomohou.“

Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 2.2
Jaké jsou kontraindikace?

OTOČIT KARTU

„Systém pro komprese hrudníku LUCAS NEPOUŽÍVEJTE v následujících případech:

 • Pokud není možné zařízení LUCAS bezpečně nebo správně připevnit na hrudník pacienta.
 • U příliš malých pacientů: pokud zařízení LUCAS vydá 3 rychlé výstražné signály při sklopení přísavky a není možné vstoupit do režimu POZASTAVENÍ nebo AKTIVNÍ.
 • U příliš velkých pacientů: Nelze-li připevnit horní část zařízení LUCAS k zadní desce bez stlačení pacientova hrudníku.

Při používání systému pro komprese hrudníku LUCAS vždy dodržujte místní nebo mezinárodní směrnice pro provádění KPR.“

Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 2.3

Manuální KPR a LUCAS

Příjezd k pacientovi

 • Ihned zahajte manuální komprese hrudníku.
 • Většina přeživších je zachráněna díky včasné defibrilaci. Nezapomeňte co nejdříve a mezi každým cyklem KPR analyzovat rytmus ECG a provádějte šoky podle indikace.
 • Nepřerušované vysoce kvalitní KPR souvisí s dobrými výsledky při resuscitaci pacientů. Pracujte jako tým, abyste před a po přiložení zařízení LUCAS minimalizovali přerušení manuální KPR.

Věděli jste, že:

Správně proškolené týmy prokázaly, že při klinickém použití je možné na zařízení LUCAS přejít s přerušeními manuální KPR (v průměru) do 7 sekund.1


Co je v Návodu k použití uvedeno o manuální KPR?

OTOČIT KARTU

„Při potvrzení zástavy srdce okamžitě zahajte manuální kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Minimalizujte přerušování manuálních kompresí během přípravy a přikládání systému pro komprese hrudníku LUCAS.“

Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 5.1


Uživatelské rozhraní zařízení LUCAS

NASTAVENÍ

OTOČIT KARTU

Tento režim se používá v případě, že chcete nastavit polohu přísavky. Když stisknete toto tlačítko, můžete ručně pohybovat přísavkou nahoru a dolů. Chcete-li nastavit počáteční polohu přísavky, ručně přitiskněte přísavku dvěma prsty k pacientovu hrudníku.


POZASTAVENÍ

OTOČIT KARTU

Po stisknutí tohoto tlačítka se kompresní mechanismus dočasně zastaví a zablokuje se v počáteční poloze. Tuto funkci použijte, když chcete zařízení dočasně zastavit, ale současně chcete zachovat počáteční polohu přísavky.


AKTIVNÍ (30:2)

OTOČIT KARTU

Po stisknutí tohoto tlačítka provede zařízení LUCAS 30 kompresí hrudníku a potom se dočasně na 3 sekundy zastaví. Během zastavení může uživatel provést 2 umělé vdechy. Po zastavení se cyklus znovu spustí. Blikající kontrolka v kombinaci s posloupností zvukových signálů varuje uživatele před každou přestávkou pro umělé vdechy.

AKTIVNÍ (nepřetržitě)

OTOČIT KARTU


Po stisknutí tohoto tlačítka bude zařízení LUCAS nepřetržitě provádět komprese hrudníku. Zelená kontrolka bude blikat 10krát za minutu, aby upozornila na umělé vdechy během probíhajících kompresí.

Tipy na používání zařízení LUCAS

Umístění zadní desky


Snažte se zadní desku umístit doprostřed za srdce. Zadní deska by měla být nahoře ve výši podpaždí pacienta. Černé příčky na zadní desce by měly být vyrovnány napříč přes srdeční oblast a uprostřed místa komprese hrudníku, kde má poskytovatel manuální KPR položené ruce.
 • Roztáhněte pacientovy ruce kolmo k tělu (do polohy kříže).
 • V případě pacientů větších tělesných rozměrů umístěte jejich ruce nahoru k hlavě, aby vám nepřekážela tuková tkáň.

 • Při umisťování zadní desky horní část těla pacienta mírně přizvedněte nebo pacienta převalte ze strany na stranu.
 • Koordinujte přikládání zařízení, abyste minimalizovali přerušení manuálních kompresí hrudníku.


Zadní desku umístěte správně ihned na začátku.

Tím usnadníte správné umístění přísavky.

Při umisťování zadní desky můžete použít metodu s přizvednutím nebo s převalením.

Připevnění horní části


Zatáhnutím za uvolňovací kroužky otevřete čelisťové uzávěry.

 • Poté z uvolňovacích kroužků vytáhněte prsty, aby se čelisťové uzávěry mohly připnout k zadní desce.
 • Odstraňte z příček zadní desky oblečení nebo pokrývky.

 • Čelisťové uzávěry se k zadní desce připnou s „cvaknutím“. Jedním zatažením směrem nahoru zkontrolujte, zda jsou díly připnuté.
 • Abyste minimalizovali přerušení manuálních kompresí hrudníku, připevněte nejdříve podpěrné rameno, které je nejblíže k vám. Prostrčte druhé podpěrné rameno rukama osoby provádějící manuální KPR. Požádejte tuto osobu o pomoc s připevněním druhého podpěrného ramene.Čelisťové uzávěry se k zadní desce připnou s „cvaknutím“.

Umístěte přísavku a zahajte komprese.


 • Rukama přísavku stáhněte na hrudní kost a zkontrolujte správnou polohu.
 • Pokud je přísavka ve správné poloze, dolní okraj přísavky je umístěn těsně nad koncem hrudní kosti.
 • V případě potřeby upravte polohu.
 • Stisknutím tlačítka POZASTAVENÍ zajistěte počáteční polohu.
 • Stisknutím tlačítka AKTIVNÍ (30:2 nebo nepřetržitě) spusťte komprese.

Nastavení v režimu NASTAVENÍ


 • Zkontrolujte, zda je přísavka správně umístěna na hrudníku pacienta. V případě potřeby polohu přísavky upravte v režimu NASTAVENÍ.

Použití stabilizačního popruhu


 • Stabilizační popruh LUCAS pomáhá zajistit správnou polohu.
 • Zajistěte, aby bylo zařízení LUCAS po celou dobu resuscitace správně umístěné na pacientově hrudníku.


Používání zařízení LUCAS

Defibrilace

 • Během činnosti zařízení LUCAS lze provádět defibrilaci.
 • POZASTAVTE komprese kvůli analýze EKG.
 • Pokud je indikován šok, proveďte během kompresí zařízením LUCAS nebo během pozastavení defibrilaci v souladu s místními postupy.
 • Zařízení LUCAS lze bezpečně používat při defibrilaci.
 • Defibrilační elektrody můžete připojit před nebo po umístění zařízení LUCAS.
 • Podložky ani kabely se nesmí dostat pod přísavku.
 • Defibrilaci provádějte podle pokynů výrobce defibrilátoru.
 • Po defibrilaci zkontrolujte, zda je přísavka ve správné poloze. V případě potřeby upravte její polohu.

KPR během převozu

 • K usnadnění převozu pacienta používejte popruhy.
 • Při používání popruhů nesmí být zablokován přístup k portu infuze.
 • Zařízení LUCAS nezvedejte za pacientské popruhy.

Zvednutí pacienta

 1. Jedna osoba na každé straně a jedna osoba podpírající pacientovu hlavu, i s umístěným stabilizačním popruhem.


 1. Osoby po stranách pacienta zvedání provádí s jednou rukou pod čelisťovými uzávěrami zadní desky a dávají při tom pozor, aby se čelisťových uzávěr nedotýkali prsty. Druhá ruka zvedá pacientovu nohu.

Zařízení LUCAS může být při zvedání a přesouvání pacienta aktivní, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Zařízení LUCAS i pacient jsou v bezpečné poloze na přepravním zařízení.
 • Zařízení LUCAS zůstává ve správné poloze a pod správným úhlem na pacientově hrudníku.

V případě potřeby upravte polohu přísavky.


Napájení při provozu

Postup výměny baterie při provozu


 • Mějte připravenu náhradní plně nabitou baterii.
 • Stiskněte tlačítko POZASTAVENÍ.
 • Vybitou baterii vyjměte tak, že ji vytáhnete ven a potom nahoru. Stiskněte tlačítko POZASTAVENÍ
 • Počkejte, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka režimu POZASTAVENÍ.
 • Stisknutím tlačítka AKTIVNÍ znovu spusťte komprese hrudníku.

Externí napájení pro prodloužený provoz


 • Napájecí zdroj LUCAS nebo napájecí kabel do vozidla LUCAS lze připojit ve všech provozních režimech zařízení LUCAS.
 • Aby bylo možné používat zařízení LUCAS, musí v něm být vždy vložena baterie, a to i při napájení externím napájecím zdrojem.
 • Při odpojování s napájecím kabelem nekruťte, ale vytáhněte ho přímo ven.

Seznamte se s výstrahami a upozorněními systému LUCAS

Samočinný test po zapnutí

„Po zapnutí zařízení uslyšíte sled zvukových signálů a zařízení automaticky provede samočinný test funkcí a ochranného systému.

Po ukončení samočinného testu zvukové signály utichnou a vedle tlačítka NASTAVENÍ se rozsvítí zelená kontrolka (LED dioda). Tento proces trvá přibližně 3 sekundy.“


Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 2.7


Proč je zařízení před přiložením
nejdříve nutné zapnout?


OTOČIT KARTU

Zařízení při zapnutí provádí samočinný test. Úspěšný samočinný test značí, že zařízení je připraveno k použití. Před přiložením zařízení musíte míst jistotu, že je připraveno.


Poznámka

Ponecháte-li zařízení LUCAS v režimu NASTAVENÍ, po 5 minutách se automaticky vypne. Zařízení může být potřeba znovu zapnout. 

Ponecháte-li zařízení LUCAS v režimu NASTAVENÍ, po 30 minutách se automaticky vypne. Zařízení může být potřeba znovu zapnout.
Varování

Příliš malý pacient


„Pokud zařízení LUCAS vydá 3 rychlé výstražné signály při sklopení přísavky a není možné vstoupit do režimu POZASTAVENÍ nebo AKTIVNÍ. Ihned znovu zahajte manuální komprese.“


Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 5.4

Přísavka je zajištěná v počáteční poloze


 • Přísavku lze posouvat nahoru nebo dolů POUZE pokud je zařízení v režimu NASTAVENÍ.


 • V režimu POZASTAVENÍ bude přísavka zablokována v počáteční poloze. Pokud se v režimu POZASTAVENÍ pokusíte přísavkou pohnout, zazní výstražný signál.

Upozornění na vybitou baterii


„Pokud bliká žlutá kontrolka, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyměňte vybitou baterii za nabitou.
 • Připojte externí napájecí zdroj LUCAS.“

Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 5.4 
Jak dlouho vydrží fungovat
plně nabitá baterie?


OTOČIT KARTU

45 minut =
obvyklá doba provozu při plně nabité baterii

 • Tři zelené kontrolky: Plně nabitá 
 • Dvě zelené kontrolky: Nabito z 2/3
 • Jedna zelená kontrolka: Nabito z 1/3
 • Jedna přerušovaná žlutá kontrolka a výstražný signál střední priority: Zbývá méně než 10 minut
 • Jedna přerušovaná červená kontrolka a výstražný signál vysoké priority: Baterie je vybitá

 • Musíte zařízení při výměně
  baterií vypnout?


  OTOČIT KARTU

  Ne, při výměně baterií není nutné zařízení vypínat, stačí stisknout tlačítko POZASTAVENÍ. Zařízení si bude pamatovat nastavenou počáteční polohu a pokud baterie vyměníte do 60 sekund, bude připraveno pokračovat.

  Indikace konce životnosti baterie

  „Pokud kontrolka úplně vpravo svítí žlutě a nikoli zeleně, baterie dosáhla konce své životnosti. Společnost Jolife AB doporučuje vyměnit baterii za novou.“  Návod k použití systému LUCAS 3; Kapitola 2.7

  Vybitá baterie - výstraha s vysokou prioritou

  Baterie je téměř vybitá a komprese se zastaví. Nemáte-li po ruce nabitou baterii, odstraňte stabilizační popruh i zařízení LUCAS a neprodleně pokračujte v manuálních kompresích hrudníku.

  Příklady dalších možných příčin výstrah s vysokou prioritou:

  • Příliš vysoká teplota
  • Průběh komprese mimo limit
  • Hardwarová chyba

  Když zařízení LUCAS nepracuje správně:

  • Sundejte stabilizační popruh a zařízení.
  • Ihned zahajte manuální komprese hrudníku.

  Soustřeďte se na pacienta, ne na zařízení

  • Pokud zařízení LUCAS nelze přiložit nebo spustit, nebo pokud zařízení nepracuje správně, zahajte ihned manuální komprese hrudníku a postupujte podle vašich resuscitačních protokolů.
  • Pokud zařízení nefunguje, uvolněte stabilizační popruh, sundejte zařízení z pacienta a neprodleně zahajte manuální komprese hrudníku. Problém se zařízením nechte vyřešit někoho jiného.  Věděli jste, že:

  Zařízení LUCAS má doloženu velmi vysokou provozní spolehlivost ve více než 99 % jeho klinického používání.2