Zacznijmy od...


Jakie informacje należy przeczytać przed zastosowaniem urządzenia LUCAS?

KLIKNIJ KARTĘ

Przed skorzystaniem z systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS wszyscy operatorzy muszą w całości przeczytać instrukcję, aby poznać wskazówki dotyczące użytkowania, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki bezpieczeństwa i potencjalne zdarzenia niepożądane.

„Podczas korzystania z systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS należy zawsze postępować zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi resuscytacji krążeniowooddechowej (RKO).”


Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 1Kto może korzystać z urządzenia LUCAS?

KLIKNIJ KARTĘ

„Jolife AB zaleca, aby system kompresji klatki piersiowej LUCAS był używany jedynie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach medycznych, takie jak ratownicy medyczni, załoga karetki pogotowia, pielęgniarki, lekarze lub personel medyczny, które:

 • ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodny z wytycznymi dotyczącymi resuscytacji, np. Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, Europejskiej Rady Resuscytacji lub równoważnej instytucji,
 • ORAZ odbyły szkolenie dotyczące stosowania urządzenia LUCAS”.

Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 3.2U kogo można stosować
urządzenie LUCAS?

KLIKNIJ KARTĘ

„System kompresji klatki piersiowej LUCAS jest wskazany do stosowania w celu wykonywania zewnętrznych ucisków klatki piersiowej w przypadku ostrego zatrzymania krążenia, definiowanego jako brak spontanicznego oddechu, tętna i przytomności.

Należy korzystać z urządzenia LUCAS tylko w przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że uciski klatki piersiowej pomogą pacjentowi”.


Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 2.2Jakie są przeciwwskazania?

KLIKNIJ KARTĘ

„NIE UŻYWAĆ systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS w następujących przypadkach:

 • Gdy nie jest możliwe prawidłowe i bezpieczne umiejscowienie urządzenia LUCAS na klatce piersiowej pacjenta. 
 • Pacjent jest zbyt mały: jeśli nie można przejść do trybu PAUZA lub trybu START po obniżeniu ssawki, a urządzenie LUCAS emituje 3 szybkie sygnały alarmowe.
 • Pacjent jest zbyt duży: jeśli nie można zablokować górnej części urządzenia LUCAS w desce stabilizującej pod plecy bez uciskania klatki piersiowej pacjenta.

Podczas stosowania systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS należy zawsze postępować zgodnie z krajowymi i/lub międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.


Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 2.3

Ręczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa a urządzenie LUCAS

Dotarcie do pacjenta

 • Należy natychmiast rozpocząć ręczny masaż serca.
 • Większość osób pozostałych przy życiu udaje się uratować dzięki wczesnej defibrylacji. Pamiętaj, aby badać rytm serca wcześnie i między każdym cyklem RKO.
 • Nieprzerwana, wysokiej jakości RKO wpływa korzystnie na stan pacjenta. Należy pracować w zespołach, aby zminimalizować przerwy w ręcznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przed zastosowaniem i w trakcie stosowania urządzenia LUCAS.

Czy wiesz, że:

Dla dobrze przeszkolonych zespołów mediana rozpoczęcia korzystania z urządzenia LUCAS w warunkach klinicznych wynosi 7 sekund, licząc od przerwania ręcznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.1


Jakie informacje na temat ręcznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zawiera instrukcja użytkowania?

KLIKNIJ KARTĘ

„Po potwierdzeniu zatrzymania krążenia należy natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Wykonywać uciski klatki piersiowej ręcznie z jak najmniejszymi przerwami, przy jednoczesnym przygotowaniu systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS do użycia”.

Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 5.1

Interfejs użytkownika urządzenia LUCAS

DOPASUJ

KLIKNIJ KARTĘ

Ten tryb służy do dostosowania położenia ssawki. Po naciśnięciu tego przycisku można ręcznie przesuwać ssawkę w górę lub w dół. Aby ustawić pozycję startową ssawki, należy przycisnąć ją dwoma palcami do klatki piersiowej pacjenta.PAUZA

KLIKNIJ KARTĘ

Naciśnięcie tego przycisku tymczasowo zatrzymuje i blokuje mechanizm uciskowy w pozycji startowej. Ta funkcja pozwala tymczasowo zatrzymać urządzenie, lecz jednocześnie utrzymać pozycję startową ssawki.

START (30:2)

KLIKNIJ KARTĘ

Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie LUCAS przeprowadzi 30 ucisków klatki piersiowej i zatrzyma się na 3 sekundy. W tym czasie użytkownik może wykonać 2 wdechy u pacjenta. Następnie cykl rozpoczyna się ponownie. Przerywane światło diody LED wraz z sekwencją sygnału alarmowego będzie informować osobę obsługującą przed każdą przerwą na wentylację.

START (tryb ciągły)

KLIKNIJ KARTĘ


Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie LUCAS rozpocznie przeprowadzanie ciągłych ucisków klatki piersiowej. Zielona dioda LED będzie błyskać 10 razy na minutę, aby sygnalizować konieczność wentylacji podczas masażu serca.

Wskazówki dotyczące zakładania urządzenia LUCAS

Umieszczanie deski stabilizującej pod plecy

Deskę stabilizującą pod plecy należy umieścić w położeniu centralnym, za sercem. Deska stabilizująca pod plecy powinna znajdować się na wysokości pach. Czarne uchwyty deski stabilizującej pod plecy powinny być wyrównane względem serca, a środkowy punkt ucisku powinien znajdować się w miejscu, gdzie znajdują się dłonie ratownika wykonującego ręczną resuscytację krążeniowo-oddechową.
 • Wyprostuj ramiona pacjenta (ułóż pacjenta w pozycji na wznak).
 • W przypadku dużych pacjentów przesuń ramiona bliżej głowy, aby uniknąć blokowania dostępu przez tkankę tłuszczową.

 • Podczas wkładania deski stabilizującej pod plecy nieznacznie unieś górną część ciała pacjenta lub przetocz pacjenta z boku na bok.
 • Skoordynuj zakładanie, aby zminimalizować przerwy w wykonywaniu ręcznego masażu serca.


Deskę stabilizującą pod plecy należy od razu umieścić w poprawnym położeniu.

Ułatwi to prawidłowe umiejscowienie ssawki.

Podczas wkładania deski stabilizującej pod plecy można skorzystać z metody podnoszenia lub przetaczania.

Mocowanie górnej części


Upewnij się, że mechanizmy zatrzaskowe są otwarte, pociągając jednokrotnie za pierścienie zwalniające.

 • Następnie zdejmij palce z pierścieni zwalniających, aby mechanizmy zatrzaskowe mogły pochwycić deskę stabilizującą pod plecy.
 • Zdejmij odzież lub prześcieradła z uchwytów deski stabilizującej pod plecy.

 • Gdy mechanizmy zatrzaskowe pochwycą deskę stabilizującą pod plecy, będzie można usłyszeć kliknięcie. Jednokrotnie pociągnij urządzenie do góry, aby sprawdzić połączenie elementów.
 • Aby zminimalizować przerwy w wykonywaniu ręcznego masażu serca, należy najpierw podłączyć wspornik urządzenia po swojej stronie. Drugi wspornik urządzenia należy przemieścić pomiędzy ramionami ratownika wykonującego ręczną resuscytację krążeniowo-oddechową. Poproś ratownika o pomoc w zamocowaniu drugiego wspornika.


Gdy mechanizmy zatrzaskowe pochwycą deskę stabilizującą
pod plecy, będzie można usłyszeć kliknięcie.

Umiejscowienie ssawki i rozpoczęcie uciskania


 • Rękoma opuść ssawkę i sprawdź jej położenie na mostku.
 • Gdy ssawka jest w prawidłowym położeniu, dolna krawędź ssawki znajduje się tuż nad mostkiem.
 • W razie potrzeby dopasuj ułożenie.
 • Naciśnij przycisk PAUZA, aby zablokować urządzenie w pozycji startowej.
 • Naciśnij przycisk START (tryb 30:2 lub ciągły), aby rozpocząć uciskanie.

Dostosowywanie w trybie DOPASUJ


 • Upewnij się, że położenie ssawki na klatce piersiowej pacjenta jest prawidłowe. W razie potrzeby dostosuj położenie ssawki w trybie DOPASUJ.

Zamocuj pas stabilizacyjny


 • Pas stabilizacyjny LUCAS pomaga zadbać o prawidłową pozycję urządzenia podczas pracy.
 • Upewnij się, że urządzenie LUCAS jest prawidłowo ułożone na klatce piersiowej pacjenta przez cały czas trwania resuscytacji.


Obsługa urządzenia LUCAS

Defibrylacja

 • Podczas pracy urządzenia LUCAS można przeprowadzać defibrylację.
 • Naciśnij przycisk PAUZA przed przeprowadzeniem analizy EKG.
 • Jeżeli wskazany jest impuls elektryczny, defibrylację należy przeprowadzać podczas ucisków urządzenia LUCAS lub w czasie przerwy, zgodnie z lokalnymi protokołami postępowania.
 • Urządzenie LUCAS można stosować podczas defibrylacji.
 • Elektrody do defibrylacji można zamocować przed lub po założeniu urządzenia LUCAS.
 • Upewnij się, że pod ssawką nie ma podkładek ani kabli.
 • Przeprowadź defibrylację zgodnie z instrukcjami producenta defibrylatora.
 • Po przeprowadzeniu defibrylacji upewnij się, że położenie ssawki jest prawidłowe. W razie potrzeby dostosuj jej pozycję.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa podczas transportu

 • Skorzystaj z pasów pacjenta w celu ułatwienia transportu.
 • Upewnij się, że podczas używania pasów pacjenta zapewniony jest dostęp wlewu dożylnego. 
 • Nie podnoś urządzenia LUCAS za pasy pacjenta.


Podnoszenie pacjenta

 1. Jedna osoba po każdej ze stron i jedna osoba podtrzymująca głowę pacjenta, nawet gdy używany jest pas stabilizacyjny.


 1. Osoby znajdujące się z boku pacjenta podnoszą go, trzymając jedną rękę poniżej mechanizmów zatrzaskowych płyty stabilizującej pod plecy, pamiętając, by palce znajdowały się z daleka od mechanizmów zatrzaskowych. Drugą ręką należy podnieść nogę pacjenta.

Urządzenie LUCAS może być aktywne podczas podnoszenia i przenoszenia pacjenta, jeżeli:

 • Zapewniono bezpieczne umieszczenie urządzenia LUCAS i pacjenta na przyrządzie do transportu.
 • Zapewniono umieszczenie urządzenia LUCAS na klatce piersiowej pacjenta w sposób prawidłowy i pod właściwym kątem.

W razie potrzeby należy dostosować położenie ssawki.


Zasilanie podczas korzystania z urządzenia

Wymiana akumulatora podczas korzystania z urządzenia


 • Przygotuj zapasowy, w pełni naładowany akumulator.
 • Naciśnij przycisk PAUZA.
 • Pociągnij rozładowany akumulator na zewnątrz i do góry, aby go wyjąć. Włóż w pełni naładowany akumulator.
 • Odczekaj, aż zaświeci się zielona dioda LED trybu PAUZA.
 • Naciśnij przycisk START, aby wznowić uciskanie.

Zewnętrzne źródło zasilania wydłużające pracę urządzenia


 • Można podłączyć zewnętrzne źródło zasilania LUCAS lub samochodowy kabel zasilający w każdym z dostępnych trybów pracy urządzenia LUCAS.
 • Akumulator musi zawsze znajdować się w urządzeniu LUCAS, aby możliwa była jego praca. Nawet wtedy, gdy urządzenie zasilane jest z zewnętrznego źródła zasilania.
 • Nie skręcaj kabla zasilania podczas jego odłączania.

Poznaj alarmy i ostrzeżenia urządzenia LUCAS

Autotest po włączeniu

„Po włączeniu urządzenia będzie słyszalna sekwencja sygnałów dźwiękowych, a urządzenie wykona samoczynny test funkcji oraz układu zabezpieczającego.

Po ukończeniu testu sygnały dźwiękowe umilkną i zaświeci się zielona dioda LED przy przycisku DOPASUJ. Proces ten trwa około 3 sekund.”


Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 2.7


Dlaczego należy włączyć
urządzenie przed założeniem?


KLIKNIJ KARTĘ

Po włączeniu urządzenie wykonuje autotest. Pomyślne przeprowadzenie autotestu wskazuje, że urządzenie jest gotowe do użytku. Przed założeniem należy koniecznie sprawdzić, czy urządzenie jest gotowe do użytku.

Uwaga

Urządzenie LUCAS wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli będzie pozostawione w trybie DOPASUJ. Konieczne jest wówczas ponowne włączenie urządzenia.

Urządzenie LUCAS wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli będzie pozostawione w trybie PAUZA. Konieczne jest wówczas ponowne włączenie urządzenia.
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie o zbyt małym pacjencie


„Jeśli nie można przejść do trybu PAUZA lub trybu START po obniżeniu ssawki, a urządzenie LUCAS emituje 3 szybkie sygnały alarmowe. Należy natychmiast wznowić ręczny masaż serca”.


Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 5.4

Ssawka zablokowana w pozycji startowej


 • Ssawkę można przesuwać w górę lub w dół WYŁĄCZNIE w trybie DOPASUJ. 


 • W trybie PAUZA ssawka będzie zablokowana w pozycji startowej. W przypadku próby przesunięcia ssawki w trybie PAUZA włączy się sygnał alarmowy.

Ostrzeżenie o rozładowanym akumulatorze


„Gdy pomarańczowa dioda LED akumulatora mruga, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Wymienić akumulator na naładowany.
 • Podłączyć zewnętrzny zasilacz LUCAS”.

Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 5.4


Jaki jest czas pracy w pełni
naładowanego akumulatora?


KLIKNIJ KARTĘ

45 minut
typowy czas pracy w przypadku w pełni naładowanego akumulatora

 • Trzy zielone diody LED: akumulator w pełni naładowany
 • Dwie zielone diody LED: akumulator naładowany w 2/3
 • Jedna zielona dioda LED: akumulator naładowany w 1/3
 • Jedna migająca żółta dioda LED oraz sygnał alarmu o średnim priorytecie: pozostało poniżej 10 minut pracy.
 • Jedna migająca czerwona dioda LED oraz sygnał alarmu o wysokim priorytecie: akumulator rozładowany

 • Czy podczas wymiany akumulatora
  konieczne jest wyłączenie urządzenia?


  KLIKNIJ KARTĘ

  Nie. Podczas wymiany akumulatora nie ma konieczności wyłączania urządzenia. Wystarczy nacisnąć przycisk PAUZA. Urządzenie zapamięta ustawioną pozycję startową i będzie gotowe do dalszej pracy, jeżeli akumulator zostanie wymieniony w ciągu 60 sekund.


  Wskazanie okresu żywotności akumulatora

  „Gdy dioda z prawej strony ma kolor żółty, nie zielony, oznacza to, że żywotność akumulatora dobiegła końca. Jolife AB zaleca, aby wymienić akumulator na nowy”.  Instrukcja użytkowania urządzenia LUCAS 3; rozdział 2.7

  Akumulator rozładowany — alarm o wysokim priorytecie

  Stopień naładowania akumulatora jest zbyt niski i uciśnięcia ustaną. Jeśli nie masz pod ręką naładowanego akumulatora, zdejmij pas stabilizacyjny oraz urządzenie LUCAS i natychmiast wznów ręczny masaż serca.


  Przykłady innych przyczyn wystąpienia alarmu o wysokim priorytecie:

  • Zbyt wysoka temperatura
  • Przekroczona maksymalna granica ucisku
  • Błąd sprzętowy

  Jeżeli urządzenie LUCAS nie działa prawidłowo:

  • Zdejmij pas stabilizacyjny i urządzenie.
  • Natychmiast rozpocznij ręczny masaż serca.

  Należy koncentrować się na pacjencie, a nie na urządzeniu

  • Jeżeli nie można założyć czy też uruchomić urządzenia LUCAS lub jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy natychmiast rozpocząć ręczny masaż serca i postępować zgodnie z protokołami resuscytacji.
  • Jeżeli urządzenie nie działa, należy zwolnić pas stabilizacyjny, zdjąć urządzenie z pacjenta i natychmiast rozpocząć ręczny masaż serca. Rozwiązaniem problemu z urządzeniem powinna zająć się inna osoba.


  Czy wiesz, że:

  Urządzenie LUCAS ma udokumentowaną bardzo wysoką niezawodność operacyjną w ponad 99% zastosowań w warunkach klinicznych.2