Przećwicz zakładanie urządzenia LUCAS na fantomie.

Instrukcje

 • Potrzebne są: urządzenie LUCAS, fantom i stoper.
 • Pracuj w parach lub małych zespołach.
 • Skorzystaj z wydrukowanego formularza oceny użytkownika, aby zaznaczyć wykonanie poszczególnych kroków w trakcie ćwiczeń praktycznych.

 • Gdy zakładasz urządzenie LUCAS i rozpoczynasz jego użytkowanie, zminimalizuj i zmierz przerwy w wykonywaniu ręcznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Po pomyślnym ukończeniu szkolenia podpisz formularz oceny użytkownika, aby udokumentować odbycie szkolenia.

Czy wiesz, że:

Dla dobrze przeszkolonych zespołów mediana rozpoczęcia korzystania z urządzenia LUCAS w warunkach klinicznych wynosi 7 sekund, licząc od przerwania ręcznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.1

Część pierwsza: prawidłowe umieszczenie deski stabilizującej pod plecy

 1. Potwierdź zatrzymanie akcji serca.
 2. Niezwłocznie rozpocznij ręczną resuscytację krążeniowo-oddechową.
 3. Otwórz plecak; naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ. przez 1 sekundę, aby uruchomić autotest i przygotować urządzenie LUCAS do pracy.
 4. Wyjmij deskę stabilizującą pod plecy z plecaka.
 5. Powiedz drugiemu ratownikowi, aby przerwał ręczną resuscytację krążeniowo-oddechową.
 6. Umieść deskę stabilizującą pod plecy pod ciałem pacjenta, bezpośrednio pod pachami.
 7. Powiedz drugiemu ratownikowi, aby wznowił ręczną resuscytację krążeniowo-oddechową.
Część druga: mocowanie części głównej
i rozpoczęcie uciskania za pomocą urządzenia LUCAS

 1. Wyjmij górną część urządzenia LUCAS z plecaka i pociągnij jednokrotnie pierścienie zwalniające, aby sprawdzić, czy mechanizmy zatrzaskowe są otwarte, a następnie puść pierścienie.

Instruktor jest przygotowany i włącza stoper w chwili zatrzymania ręcznego uciskania.

 1. Podłącz górną część urządzenia do deski stabilizującej pod plecy, rozpoczynając od strony znajdującej się bliżej użytkownika. Da się słyszeć kliknięcie.
 2. Pociągnij jednokrotnie, aby potwierdzić zamocowanie.
 3. Umieść ssawkę bezpośrednio nad mostkiem, na środku klatki piersiowej. W razie potrzeby dopasuj ułożenie.
 4. Przesuwaj ssawkę w dół dwoma palcami (tryb DOPASUJ), aż dotknie klatki piersiowej pacjenta.
 5. Naciśnij przycisk PAUZA, aby zablokować w pozycji startowej.
 6. Naciśnij przycisk START (30:2) lub (tryb ciągły).

Instruktor zatrzymuje stoper: _______ s (cel: poniżej 20 sekund).

Część trzecia: mocowanie pasa stabilizacyjnego

 1. Rozciągnij pas stabilizacyjny przy pomocy klamer.
 2. Umieść wyściełany element pod szyją pacjenta.
 3. Połącz klamry wyściełanego elementu z pasami urządzenia.
 4. Mocno zaciśnij pasy wyściełanego elementu.
 5. Sprawdź wzrokowo prawidłowe umiejscowienie ssawki i w razie potrzeby je dopasuj.Podpisz formularz oceny użytkownika, aby udokumentować poprawne założenie urządzenia i odbycie szkolenia.


Propozycja bardziej praktycznego szkolenia

Przećwiczcie zakładanie deski stabilizującej pod plecy, górnej części urządzenia i pasa stabilizacyjnego na sobie, a nie na fantomie. UWAGA: pamiętaj, aby wyjąć akumulator z urządzenia LUCAS, aby przypadkowo nie włączyć urządzenia ani nie aktywować uciskania klatki piersiowej partnera.

Zalecamy ćwiczenie nie tylko z urządzeniem LUCAS, lecz według kompletnych lokalnych instrukcji resuscytacji uwzględniających ręczny ucisk klatki piersiowej, kontrolę częstości akcji serca, defibrylację, wentylację, podawanie leków i strategię postępowania z pacjentem. Są to niezbędne elementy pomyślnej resuscytacji.